Ambient Soft Co., Ltd Logo
  Home  
Services
  Products  
  About us  
  Contact  
Our Service, Efficient Experience Wisdom
บริการของเรา, ประสิทธิภาพ ประสปการณ์ ความจริงใจ
 
 


 • Customized Business Software

  (Online / Intarnet)


 • Database System Software

 • Stocking & Inventory Software

 • Professional Website Design

 • Search Engine Optimizeation

 • Computer Network Design & Setup

 • Free Software Consulting

  (Linux & Open-Source)


Ambient Soft : Let software enhance your business performance

Warehouse / Inventory

 • ระบบซอฟท์แวร์สามารถทำเป็นระบบ ออนไลน์ได้ และข้อมูลจะมีการ Update ทันที
 • ระบบซอฟท์แวร์ที่ สามารถเก็บบันทึกรายการสินค้า รูปภาพ และ รายละเอียดของสินค้า แต่ละชิ้นได้โดยละเอียด
 • สามารถตั้งค่าการแสดงผลตามต้องการของแต่ละะองค์กรได้
 • สามารถแสดงจำนวนคงเหลือได้ทันที
 • สามารถแจ้งเตือนเมื่อสินค้าเหลือน้อยกว่ากำหนดได้
 • สามารถบันทึกประวัติการเข้า-ออก ของสินค้าแต่ละรายการ ที่มา-ที่ส่งต่อของสินค้าได้
 • มี ระบบAdvance Search เพื่อค้นหารายการสินค้าที่ต้องการเจ้าะจง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
Copyright ©2004 - 2019 Ambient-Soft Co., Ltd. All rights reserved